Договір Оферти

Договір публічної оферти

 

  1. Загальні положення

 

1.1.  Цей документ є Договором між компанією «SOER Publishing», офіційний сайт https://soer-publ.com.ua/ (далі по тексту Оферти – Виконавець) і користувачем інформаційних послуг, незалежно від статусу – фізична особа, юридична особа (далі по  тексту Оферти – Замовник).

 

1.2.  Договір містить всі істотні умови надання інформаційних послуг Виконавцем. Відповідно до статей 633 і 641 Цивільного кодексу України Договір є публічним, еквівалентним усній угоді і має належну юридичну силу.

 

1.3.  Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України повним і безумовним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Замовником оплати повної або частини вартості замовлених послуг на офіційному сайті компанії, готівковим або безготівковим способом.

 

1.4.  У цій Оферті, якщо контекст не має на увазі іншого, наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

«Акцепт» – безумовне, повне прийняття Замовником змісту даної оферти шляхом повної або часткової оплати послуг, надання Виконавцю контактної інформації.

 

«Веб-сайт Виконавця» – https://soer-publ.com.ua/.

 

«Договір Оферти» – угода між Замовником та виконавцем на надання інформаційних послуг, яка здійснюється шляхом акцепту оферти.

 

«Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку послуг, зазначені Замовником при оформленні заявки.

 

«Замовник» – суб’єкт, який здійснив акцепт оферти, що має на увазі замовлення послуги у Виконавця за укладеним договором оферти.

 

«Виконавець» – компанія «SOER Publishing».

 

«Оферта» – справжній документ «Публічний договір-оферта компанії «SOER Publishing», опублікований в мережі Інтернет за адресою https://soer-publ.com.ua/uk/publichna-oferta/.

 

«Електронна пошта Виконавця / адреса електронної пошти» – [email protected].

 

  1. Предмет договору

 

2.1. Предметом цієї Оферти є інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем на оплатній основі, відповідно до умов цього Договору та чинним прейскурантом.

2.2. Надані Виконавцем послуги носять консультаційний характер і не належать до категорії освітніх чи інших, які потребують ліцензування або спеціального дозволу.

2.3. Зміст, обсяг, термін виконання, тема, вартість і формат визначаються умовами конкретного замовлення.

2.4. Оперативна взаємодія Виконавця і Замовника забезпечується шляхом комунікацій через електронну пошту.

 

  1. Права і обов’язки сторін

 

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надавати послуги належної якості, відповідно до умов цього Договору, в установлені терміни.

3.1.2. Самостійно готувати вихідний, демонстраційний і наочний матеріал для виконання Замовлення.

3.1.3. Заздалегідь попереджати Замовника про обставини, що не залежать від волі Виконавця і виключають можливість надання послуги в установлений термін.

3.1.4. Виконувати доопрацювання і коригування підготовленого матеріалу в рамках первинних умов замовлення.

3.1.5. Забезпечувати політику конфіденційності, захисту персональних даних, дотримуватися принципів професійної етики.

3.1.6. Надавати вичерпні консультації та роз’яснення в рамках виконуваного Замовлення.

3.1.7. Неухильно дотримуватися норм чинного законодавства, дотримувати стандарти, правила, рекомендації та заявлені вихідні дані для правильного виконання замовлення.

3.1.8. Обов’язки виконавця обмежуються умовами цієї оферти. Виконавець не несе відповідальність за відсутність доступу Замовника до інтернету або електронної пошти.

 

3.2. Виконавець має право:

 

3.2.1. Отримувати від замовника будь-які відомості, необхідні для надання послуги та виконання своїх зобов’язань за договором.

3.2.2. Самостійно визначати формат, методику, стиль і послідовність виконання замовлення з урахуванням побажань Замовника, висловлених до моменту оплати послуги.

3.2.3. Своєчасно, в обумовлені терміни і встановленим способом отримувати оплату за надану послугу.

3.2.4. Відмовити Замовнику в наданні послуги та повернути отримані кошти без пояснення причин.

3.2.5. Вибирати суб’єкта надання послуги, виходячи з вимог до кваліфікації і досвіду.

3.2.6. Відмовити в здійсненні доробок по виконаному замовленню, якщо претензії стосуються умов, які не були озвучені на момент укладення Договору. Виконавець не несе відповідальність за неправомірні дії Замовника, які призвели до втрати оригінальності або первинних критеріїв якісного виконання замовлення.

 

3.3. Замовник зобов’язується:

 

3.3.1. Своєчасно вносити плату за надані послуги в порядку і терміни, передбачені умовами цієї оферти.

3.3.2. Достовірно і точно заповнювати поля форми заявки на сайті відповідно до умов замовлення. Надавати повну і достовірну контактну інформацію.

3.3.3. Надавати вихідну інформацію для можливості повноцінного виконання своїх зобов’язань виконавцем або озвучувати і погоджувати ключові пункти послуги на етапі до внесення оплати.

3.3.4. Шанобливо ставиться до співробітників Виконавця, не ображати честь і гідність, не перешкоджати в наданні послуги без об’єктивних причин.

3.3.5. Своєчасно відповідати на уточнюючі питання, підтримувати зворотний зв’язок через електронну пошту. У разі відсутності реакції Замовника за проміжними рішеннями виконавець діє на свій розсуд, орієнтуючись на загальні норми і стандарти, в рамках реалізації інтересів Замовника.

3.3.6. Не передавати третім особам права доступу до свого програмного забезпечення, зокрема до електронної пошти, через яку передаються результати послуги.

 

3.4. Замовник має право:

 

3.4.1. Просити звіт про результати наданої послуги.

3.4.2. Запитувати додаткові пояснення і роз’яснення.

3.4.3. Контролювати хід виконання замовлення.

3.4.4. Користуватися додатковим спектром послуг Виконавця за додаткову плату.

3.4.5.  Вибирати зручний варіант із запропонованих способів оплати.

3.4.6.  Відмовитися від послуги в односторонньому порядку, повідомивши про це Виконавця.

3.4.7.  Звертатися за безкоштовними доробками при наявності конструктивних зауважень в рамках первинних умов.

3.4.8.  Користуватися акціями, знижками і спеціальними пропозиціями компанії.

 

  1. Порядок розрахунків та умови оплати

 

4.1. Найменування послуг, прейскурант цін, способи оплати і спеціальні пропозиції публікуються на офіційному сайті Виконавця. Вартість вказується з урахуванням всіх податків.

4.2. Вартість конкретної послуги озвучується на момент укладення Договору в індивідуальному порядку і залежить від конкретних вимог до замовлення, обсягу, терміновості виконання.

4.3. Оплата послуг здійснюється на основі п’ятдесяти відсоткової передоплати в порядку, встановленому цією офертою. Друга половина вартості вноситься на момент виконання зобов’язань Виконавцем за договором.

4.4. Замовник може вибрати будь-який з позначених на офіційному сайті спосіб оплати. Вибираючи спосіб платежу, він автоматично погоджується з операційним системним збором.

4.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність зазначення реквізитів платежу та супутніх дій.

4.6. Моментом оплати послуги є момент надходження коштів на рахунок Виконавця або безпосередньої передачі коштів співробітнику в офісі при укладенні Договору.

4.7. Надання послуг в повному обсязі реалізується тільки після оплати Замовником.

4.8. Оферта вважається акцептованою після оплати послуги Замовником.

4.9. Виконавець залишає за собою право односторонньої відмови від надання послуги в разі ненадходження грошових коштів про Замовника.

 

  1. Термін дії Договору

 

5.1. Договір набирає законної сили і вважається укладеним з моменту акцепту Замовником оферти Виконавця.

5.2. Договір діє до моменту, поки сторони в повній мірі не виконають свої зобов’язання.

5.3. Термін конкретної послуги, що надається встановлюється індивідуально, з урахуванням побажань Замовника, обсягу і формату зобов’язань.

5.4. Зміна умов договору і умов виконання замовлення допускається за взаємною згодою сторін в рамках чинного законодавства.

5.5. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Замовником або Виконавцем у випадках, передбачених цією офертою.

5.6. Термін дії Договору та надання послуги може бути законно пролонгований в разі настання обставин непереборної сили, які виключили можливість виконання зобов’язань в спочатку встановлені терміни.

 

  1. Відповідальність сторін

 

6.1. Відповідальність сторін цього договору регламентована нормами чинного законодавства та умовами оферти.

6.2. Відповідальність Виконавця та Замовника регулюється нормами цивільного кодексу України, в тому числі в частині виконання зобов’язань і надання послуги, а також законодавством про захист прав споживачів і про захист персональних даних.

6.3. При настанні форс-мажору і обставин непереборної сили, які повністю або частково унеможливлюють виконання зобов’язань (військові дії, пожежа, стихійні лиха, природні та техногенні катастрофи), термін дії Договору пролонгується на період існування цих обставин.

6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 і більше місяців, кожна зі сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

6.5. Всі суперечки, що виникають між Замовником та Виконавцем, вирішуються шляхом переговорного процесу.

6.6. Сторони погоджуються, що будь-яка спірна ситуація, яку не вдалося врегулювати в ході переговорів, буде вирішена в рамках чинного українського законодавства.

 

  1. Конфіденційність та обробка персональних даних

 

7.1. Замовник за власною волею і в своїх інтересах дає згоду Виконавцю на обробку персональних даних в рамках надання інформаційно-консультаційних послуг.

7.2. Для повноцінного надання послуги Виконавець запитує: ідентифікуючі дані замовника, відомості про посаду і звання, контактні засоби зв’язку, адреса електронної пошти.

7.3. Вся ділова переписка в ході виконання Договору ведеться за вказаною Замовником адресою електронної пошти. Повідомлення вважається отриманим в день успішної його відправки за умови, що відправка здійснена на вказану в Договорі електронну адресу.

7.4. Виконавець гарантує збереження таємниці інформації, отриманої від Замовника в рамках укладення Договору.

7.5. Виконавець зобов’язується не використовувати персональні відомості Замовника в корисливих цілях, для поширення спаму, не передавати інформацію третім особам і не використовувати персональні дані на сторонніх ресурсах.

7.6. В рамках реалізації політики конфіденційності Виконавець забезпечує всебічний захист персональних відомостей про Замовника, в тому числі від несанкціонованого доступу шантажу крадіжки, шляхом використання надійних серверів збору та зберігання інформації з багаторівневим захистом.